Onze algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden

1.Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

2.Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boeten vallen integraal ten lasten van de klant.

3.Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

4.Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Omvang van de bestelling

5.Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de offerte van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
 

Prijsbepaling en herziening

6.Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}
waarbij:
P = de nieuwe prijs
p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt
(a >= 0,20)
b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de
werken)
i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de
offerte)
a + b + c = 1”

7.Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 

Leveringen en termijnen

8.Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid.
Indien de levering/werken niet hebben plaatsgevonden binnen de maand na de voorziene leveringstermijn, dient de klant ons schriftelijk uit te nodigen om tot levering/uitvoering over te gaan binnen een periode van 10 werkdagen (datum van ontvangst geldt). Bij niet-naleving van deze laatste termijn is de klant gerechtigd om het contract onmiddellijk te beëindigen.

In geen enkel geval kan de klant uit hoofde van overschrijding van een leveringstermijn en/of daaruit voortvloeiende beëindiging enige welkdanige schadevergoeding vorderen.

Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz…die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

9.De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met de periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

10.Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden worden gelost, naast het vervoermiddel en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
 

11.De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

Aansprakelijkheid voor schade

12.Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog, ingevolge de eigen fout van de klant (zelfs de lichtste) of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal en het waardeverlies van de geleverde zaak en kan niet worden aangesproken voor beschadigingen van derden aan de geleverde, dan wel aan door de klant aan ons toevertrouwde materialen, of aan het uitgevoerde werk.

13.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.

14.De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

Beëindiging

15.Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken.

16. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

Aanvaarding der werken

17.Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
 

18.De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

19.Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken.

Eventuele opmerkingen inzake zichtbare gebreken of niet-conformiteit te kennen gegeven na voormelde termijn zullen dan ook als niet-ontvankelijk mogen beschouwd worden.

Desgevallend dient besloten dat partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal geen zichtbaar gebrek heeft en derhalve aanvaard wordt.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Na aanvaarding van de goederen en de uitgevoerde werken is onze aansprakelijkheid, behoudens in de hypothese van opzet of grove schuld, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de Wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen.

20.In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

21. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en herroepelijke aanvaarding der werken.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

22.Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekend schrijven door de klant aan ons te worden meegedeeld binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek en het verborgen gebrek dient zich bovendien te manifesteren binnen een termijn van één jaar na levering.

Dergelijke vordering wegens verborgen gebreken moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van twee maanden na het ontdekken ervan en kan zich niet verder uitstrekken dan de herstelling of vervanging ervan zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard ook.

De waarborg dekt evenwel niet:
- het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
- de schade veroorzaakt door overmacht;
- de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
- een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
- vorst- of vochtschade;

23. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermeld de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de leverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek op opname in de BTW aangiftes.
 

Eigendomsvoorbehoud

24.Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter gehele (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

25.Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten

26.Al onze bestellingen en leveringen zijn contact betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang der werken.

27.De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

28. .Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

29.Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

30.Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Geschillen

31.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen tussen hen onderworpen zijn aan het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.